Tagalog Sermon

NAME Seo, Dong pil
DATE 2023-02-04
TITLE Ang Kapangyarihan ng Salita ng Diyos_Genesis 1:1-3
CONTENTS Jan. 29, 2023_Ang Kapangyarihan ng Salita ng Diyos by Dr. Suchan Kim
Paste YouTube Link
FIELE Jan. 29, 2023 Ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos.docx